Wpisy

Klauzula Informacyjna

06 maja 2019

Obowiązek informacyjny:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy :

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach ul. Wrzawska 9, 39-432 Gorzyce, odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, sposób ich wykorzystania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 156446808; adresu e-mail : aodo@zgkgorzyce.pl;
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iodo@zgkgorzyce.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:
  • wykonywania działalności w zakresie uzdatniania i dostawy wody dla ludności, odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, wywozu nieczystości płynnych, obsługi PSZOK, prowadzenia robót konserwatorskich na obiektach komunalnych Gminy, obsługi oświetlenia ulicznego i parkowego, utrzymania terenów komunalnych, dróg, czystości pasów drogowych, przystanków, przepustów wodnych, remontów nawierzchni dróg i chodników, administrowania targowisk gminnych,
  • zatrudnienia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gorzycach,
  • świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • wystawienia faktur, rachunków, not i prowadzenia sprawozdawczości finansowo-budże-towej
  • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwa-rzające).
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów statutowych Administratora. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy).

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.